Поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на 16.05.2014 г. в 11.00 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20140408151753.

1. Покана
2. Писмени материали
3. Протокол на СД за свикване на ОСА
4. Правила за гласуване чрез пълномощник
5. Образец на пълномощно
6. Годишен финансов отчет за 2013 г.
7. Одиторски доклад по годишния финансов отчет за 2013 г.
8. Годишен доклад на СД за 2013 г.
9. Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията
10. Отчет на ДВИ за 2013 г.
11. Отчет на одитния комитет за 2013 г.
12. Коригирана политика за възнагражденията
13. Междинен финансов отчет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.03.2014 г. – форми МСС
14. Междинен финансов отчет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.03.2014 г. – форми КФН
15. Професионална биография на Веселин Михайлов
16. Свидетелство за съдимост на Веселин Михайлов
17. Диплома на Веселин Михайлов
18. Декларация по чл. 114б от ЗППЦК на Веселин Михайлов
19. Декларация по чл. 116а от ЗППЦК на Веселин Михайлов
20. Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ на Веселин Михайлов
21. Нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ на Веселин Михайлов
22. Уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ на Веселин Михайлов
23. Декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ на Веселин Михайлов
24. Протокол на Мандатна Комисия за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София – 16.05.2014 г.
25. Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София, 02.06.2014 г.
26. Уведомление, относно приети важни решения на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София, 02.06.2014 г.