Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2012 г. в 11.00 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В.

Уведомление
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия подписан с ел. подпис – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия - 16.05.2012 г.

Протокол от общото събрание
Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2012 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 16.05.2012 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2011 г.
Отчет за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за 2011 г.
Образец на пълномощно
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад за дейността на “Лев Инсвест АДСИЦ” за финансовата 2011 г.
Отчет за финансовото състояние на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.12.2011 г.
Справка за оповестяване на счетоводната политика на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.12.2011 г.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2011 г. в 11.00 часа, в гр. София,  бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В.

Протокол от общото събрание

Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2011 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 16.05.2011 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.
Доклад за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
Образец на пълномощно
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад за дейността на “Лев Инсвест АДСИЦ” за финансовата 2010 г.
Отчет за финансовото състояние /баланс/ на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г.