Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2011 г. в 11.00 часа, в гр. София,  бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В.

Протокол от общото събрание

Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2011 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 16.05.2011 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.
Доклад за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
Образец на пълномощно
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад за дейността на “Лев Инсвест АДСИЦ” за финансовата 2010 г.
Отчет за финансовото състояние /баланс/ на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г.

Съветът на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2010 г. от 14.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III», №136В

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София, 15.10.2010 г.
Покана и дневен ред

Писменни материали по точките от дневния ред
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно за ЮЛ