Протокол Мандатна Комисия за редовно годишно ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 03.07.2017 г.
Протокол от редовно заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 03.07.2017 г.
Протокол Мандатна комисия за редовно заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.06.2017 г.
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Политика за възнагражденията
Покана
Писмени материали
Статут на Одитния комитет
Правила за гласуване
Образец – Пълномощно
Отчет за дейността на Одитния комитет
Отчет за дейността на ДВИ
Диплома – Борис Димитров
Декларация – Тодорка Николова
Декларация – Никола Дръндев
Автобиография – Борис Димитров
Свидетелство за съдимост – Борис Димитров
Счетоводна политика
Одиторски доклад
Годишен доклад
Счетоводен отчет
Доклад – Политика за възнагражденията
Декларация - Одитор
Декларация – Корпоративно управление