С настоящото уведомяваме, че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ сключи договор за цесия с Рента Скай ЕООД с ЕИК:202048729, въз основана който „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще прехвърли възмездно на Рента Скай ЕООД всички свои вземания срещу «ИСКРА - 21» АД с ЕИК: 121841032 в общ размер към 25,06,2017 г. на 187 991,37 лв., съгласно информация по изпълнително дело № 160 /2014 г.  срещу заплащаве на общата цена в размер на 150 000 лева. Договорът за цесия поражда прехвърлителното си действие между страните по него след окончателното заплащане от страна на цесионера Рента Скай ЕООД на уговорената цена, като последната вноска е дължима в срок до 31.09.2018 г.

Вземанията представляват неизплатено дължимо възнаграждение по Договор от 30.05.2007 г. за доставка и монтаж на фасадни системи за обект – офис семеен хотел «Спарк», гр. Правец и по договор за цесия от 20.07.2011 г. За посочените вземания на 26.05.2014 г. по т.д. № 868/2013 г. е издаден изпълнителен лист от РС- гр. София.

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...