Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ – Цедент и „РЕНТА СКАЙ“ ЕООД

На основание чл. 100ш, ал. 1,  т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.  за проспектите  при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа  и за разкриването на информация, с настоящото Ви уведомяваме за следното:

На 20.07.2018 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ, на което е прието решение за  промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – Цедент и РЕНТА СКАЙ ЕООД -  цесионер както следва:

  • по чл. 2: Продажната цена в размер от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева се намалява и се определя в размер на 116 776 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева. чл. 2 се изменя както следва: ”ЦЕСИОНЕРЪТ се съгласява да придобие вземането на ЦЕДЕНТА срещу обща цена в размер на 116 766 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева.”
  • по чл. 2.2: досегашният текст се заличава и се създава нов текст със следното съдържание: „ Останалата от цената в размер на 41 776 (четиридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева следва да бъде платена в срок до 27.07.2018 г.”
  • по чл. 3.1: досегашният текст се изменя както следва: „ Договорът поражда прехвърлителното си действие между страните по него след окончателното заплащане от страна на ЦЕСИОНЕРА на уговорената по-горе продажна цена в размер на 116 776 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева.”
  • по чл. 5.2: досегашният текст се изменя както следва: „ЦЕСИОНЕРЪТ има право да управлява вземанията, предмет на този договор, след заплащане на договорената цена в размер на 116 776 (сто и шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева и прехвърляне на вземанията, както и при условията на настоящия договор.”
  • Всички други клаузи от договора, сключен на  28.06.2017 остават непроменени   

На проведеното на 20.07.2018 г., Съветът на директорите  на „Лев Инвест“ АДСИЦ е възложил на изпълнителния директор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – Красимир Пенчев да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по подписване на анекс към договор от 28.06.2017 г. за продажба на вземания /цесия/ между ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – Цедент и РЕНТА СКАЙ ЕООД -  цесионер относно новите условия по договора. 

Новини

31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...
Промяна в състава на Съвета на Директорите на Лев Инвест АДСИЦ Уведомление - Вижте като PDF Търговски регистър - Вижте като PDF Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.10.2019 г. Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква ... Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...