Във връзка с проведеното на 02.06.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 20123 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната през 2013 г. печалба в размер на 52 751,64 лв. да се покрие загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

5. Общото събрание на акционерите определи месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на две минимални работни заплати, установени за страната.

6. Общото събрание на акционерите освободи Николай Илиев Начев като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството и избра Веселин Богданов Михайлов на негово място за нов член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с петгодишен мандат.

7. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

8. Общото събрание на акционерите определи брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, брутното месечното възнаграждение на останалите членове на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 2 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на  ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. ОСА определи гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

 

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...