Във връзка с проведеното на 02.06.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 20123 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната през 2013 г. печалба в размер на 52 751,64 лв. да се покрие загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно а именно Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

5. Общото събрание на акционерите определи месечното възнаграждение на Председателя на одитния комитет на дружеството в размер на две минимални работни заплати, установени за страната.

6. Общото събрание на акционерите освободи Николай Илиев Начев като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството и избра Веселин Богданов Михайлов на негово място за нов член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с петгодишен мандат.

7. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

8. Общото събрание на акционерите определи брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, брутното месечното възнаграждение на останалите членове на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на 2 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на  ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. ОСА определи гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

 

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...
Промяна в състава на Съвета на Директорите на Лев Инвест АДСИЦ Уведомление - Вижте като PDF Търговски регистър - Вижте като PDF Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.10.2019 г. Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква ... Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...