Във връзка с проведеното на 10.06.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2014 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на 3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокритата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Красимир Пенчев

/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...