Във връзка с проведеното на 10.06.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2014 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2014 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с нетната печалба на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, реализирана през 2014 г. в размер на 3 957.09 лв. и неразпределената печалба от предходната година в размер на 52 751.64 лв. да се покрие част от непокритата загуба на дружеството в общ размер на 56 708.73 лв.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Красимир Пенчев

/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...