На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е разкривало регулирана информация относно дружеството до Комисия за финансов надзор посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН -  www.fsc.bg.
2. „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.

Информацията, оповестявана от дружеството е публикувана и на електронната страница на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ www.levinvest.com.

За „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ:

…………………….

Красимир Пенчев

/Изпълнителен директор/

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...