На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е разкривало регулирана информация относно дружеството до Комисия за финансов надзор посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН -  www.fsc.bg.
2. „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.

Информацията, оповестявана от дружеството е публикувана и на електронната страница на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ www.levinvest.com.

За „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ:

…………………….

Красимир Пенчев

/Изпълнителен директор/

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...