С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2014 г. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е събрало вземане по договор за цесия от 07.10.2010 г. между "ВРЗ Левски" АД и „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с размер на задължението 73 440.00 лева на цена от 58 752.00 лева и сконтирана сума в размер на 14 688,00 лева.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 21.12.2013 г. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е събрало вземане по договор за цесия от 26.06.201009 г. между "ВРЗ Левски" АД и „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с размер на задължението 99 120.00 лева на цена от 79 296.00 лева и сконтирана сума в размер на 19 824,00 лева.

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

Прочети още...

С настоящото Ви уведомяваме относно събрано вземане на "Хан Крум" АД от „БДЖ” ЕАД по договор за цесия от 18.08.2009 г. между "Хан Крум" АД и „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с размер на задължението 71 400.00 лева на цена 57 120.00 лева и сконтирана сума в размер на 14 280.00 лева.

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...