С настоящото представяме информация относно парично вземане от фирма „Булграно” ООД в размер на 131 608.43 лева на цена 125 442.17 лева, което по съответния законов ред е закупено от „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, чрез обслужващото дружество „Соломон груп” АД  по договор за цесия с „Банка ДСК” ЕАД.

Прочети още...

Предоставяме Ви, информация за парично вземане, което по съответния законов ред е закупено от „ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ на 20.07.2011 г.
1. По договор за цесия от 20.07.2011 г. с „МЕТАТРОН- МТ" ООД, вземане от фирма „ИСКРА 21" АД в размер на 288 465.36 лева на цена 230 772.25 лева.

С настоящото Ви уведомяваме за следните решения на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, приети на засадение от 15.06.2011 г.:
Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание решение на ОСА от 31.05.2011 г. по т. 4 от дневния ред прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 44 771,238 лв.: 

Прочети още...

 На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

Прочети още...

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.06.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявен годишен финансов отчет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г., както и актуалния Устав на дружеството съгласно промените, приети на проведеното на 31.05.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите.
Прочети още...

Новини

Промяна в състава на Съвета на Директорите на Лев Инвест АДСИЦ Уведомление - Вижте като PDF Търговски регистър - Вижте като PDF Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.10.2019 г. Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква ... Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...