Въз основа на решение на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ на 10.12.2009г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ХАН КРУМ” АД, с. Хан Крум, с БУЛСТАТ: 127500903 от „БДЖ” ЕАД в размер на 126 000.00 лв. на цена 100 800.00 лв. и сконтиране на сума в размер на 25 200.00 лв.

 Въз основа на решение на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ от 17.08.2009 г., на 18.08.2009г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ХАН КРУМ” АД,

Прочети още...

Считано от 23.07.2009 г. е прекратено трудовото правоотношение с Иван Владимиров – Директор за връзки с инвеститорите, като от същата дата длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще се изпълнява от София Аргирова.

Прочети още...


Въз основа на приети промени в Устава на Лев Инвест АДСИЦ, на проведеното на 15.06.2009 г. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и последващо одобрание от страна на КФН с Решение от 24.06.2009 г. в Търговския регистър под №  20090718092821 е обявен новият Устав на дружеството.

С  Решение от 24.06.2009 г. КФН одобри приетите промени в Устава на Лев Инвест АДСИЦ, на проведеното на 15.06.2009 г. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...