Считано от 01.07.2009 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще се изпълнява от Иван Владимиров
Прочети още...

 
П Р О Т О К О Л от 22.04.2009 г.
на заседание на Съвета на директорите на
"Лев инвест" АДСИЦ

Днес, 22.04.2009 г., от 9.00 ч. в гр. София, ул. “Кораб планина” № 6, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Лев инвест” АДСИЦ.
Прочети още...


На 27.03.2009 г., СД на “Лев Инвест” АДСИЦ взе решение, за закупуване на вземане на „ХАН КРУМ” АД от „БДЖ” ЕАД на стойност 142 800.00 лева, на цена 121 380.00  лева и сконтиране на сума в размер на 21 420.00 лева. Договорът за цесия е сключен на 30.03.2009 г.

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Прочети още...

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...