СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Наименование

Брой акции

Притежавани Представлявани Общо
"Лев корпорация" АД 500 000 500 000 500 000
"ЗПК Лев Инс" АД 150 000 150 000 150 000Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото  българско законодателство.

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел на БФБ-София АД. Борсовият код на дружеството е 9LV.

Данни за търговия