Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:
Мирослав Иванов Попхристов – Изпълнителен директор;
Петко Христов Добрински – Член на Съвета на директорите;
Образование и относим професионален опит
Явор Маринов Спасов - Независим член на Съвета на директорите /нов член на Съвета на директорите/;

 

Петко Христов Добрински – Член на Съвета на директорите

Образование 1999 - 2002
УНСС София - Висше икономическо – специалност Икономика и управление на търговията

2007 - 2009
УНСС София - Магистратура – специалност Конфликтология и фирмена сигурност
Относим професионален опит 10.1998 - продължава
«Еко Балкан» ООД, бул. «Европа» 138
ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
управител

03.2008 - продължава
«Лев корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
МЕНИДЖМЪНТ
прокурист

2005 - продължава
«Кайлъка ресурс» АД, гр. Плевен Западна Индустриална зона
РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ В ТЪРГОВСКА СФЕРА
Председател Управителен съвет

07.2005 – 03.2008
«Лев Корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
Ръководни функции
Член Управителен съвет

2001-2005
«Лев Интеркорпорация» АД
бул. «Черни връх» 67
Ръководни функции
Заместник председател Управителен съвет

12.1999-2001
«Спартак Интер Холдинг – С.И.Х.» АД
Бул. «Черни връх» 67
РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ
Член Управителен съвет

03.1997-12.1999
«Атлас» ЕООД
ТЪРГОВИЯ
Търговски директор

 

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...