Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:
Мирослав Иванов Попхристов – Изпълнителен директор;
Петко Христов Добрински – Член на Съвета на директорите;
Образование и относим професионален опит
Явор Маринов Спасов - Независим член на Съвета на директорите /нов член на Съвета на директорите/;

 

Петко Христов Добрински – Член на Съвета на директорите

Образование 1999 - 2002
УНСС София - Висше икономическо – специалност Икономика и управление на търговията

2007 - 2009
УНСС София - Магистратура – специалност Конфликтология и фирмена сигурност
Относим професионален опит 10.1998 - продължава
«Еко Балкан» ООД, бул. «Европа» 138
ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
управител

03.2008 - продължава
«Лев корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
МЕНИДЖМЪНТ
прокурист

2005 - продължава
«Кайлъка ресурс» АД, гр. Плевен Западна Индустриална зона
РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ В ТЪРГОВСКА СФЕРА
Председател Управителен съвет

07.2005 – 03.2008
«Лев Корпорация» АД, бул. «Черни връх» 67
Ръководни функции
Член Управителен съвет

2001-2005
«Лев Интеркорпорация» АД
бул. «Черни връх» 67
Ръководни функции
Заместник председател Управителен съвет

12.1999-2001
«Спартак Интер Холдинг – С.И.Х.» АД
Бул. «Черни връх» 67
РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ
Член Управителен съвет

03.1997-12.1999
«Атлас» ЕООД
ТЪРГОВИЯ
Търговски директор