„ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е създадено през 2007 г. като дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания /секюритизация на вземания/.
Предмет на дейност:
Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията. 

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:
Мирослав Иванов Попхристов – Изпълнителен директор;
Петко Христов Добрински – Член на Съвета на директорите;
Образование и относим професионален опит
Явор Маринов Спасов - Независим член на Съвета на директорите /нов член на Съвета на директорите/;

Прочети още...