Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2012 г. в 11.00 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В.

Уведомление
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия подписан с ел. подпис – 31.05.2012 г.
Протокол на мандатна комисия - 16.05.2012 г.

Протокол от общото събрание
Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2012 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 16.05.2012 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2011 г.
Отчет за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за 2011 г.
Образец на пълномощно
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад за дейността на “Лев Инсвест АДСИЦ” за финансовата 2011 г.
Отчет за финансовото състояние на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.12.2011 г.
Справка за оповестяване на счетоводната политика на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 31.12.2011 г.

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...