Във връзка с проведеното на 01.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ХАУС” ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 чрез ключовия одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под  № 0756.
4. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освободи Мартин Георгиев Караилиев от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избра на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.
5. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.10.2019 г. Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква ... Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...