Във връзка с проведеното на 03.07.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1.
Общото събрание на акционерите прие доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите не освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г., Мартин Караилиев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г. и не освободи Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под  № 0756.

4. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не освободи Красимир Парашкевов Пенчев, Даниел Нисимов Аврамов и Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и не избра на тяхно място Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гъралийски и Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

5.
Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ определи брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1529 лв. и гаранция за управлението му в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ прие решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения.

6.
Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

7.
Общото събрание на акционерите освободи от длъжност Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет и избра нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров с мандат от 3 години.

8.
Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

9.
Общото събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...