Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно:

  1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2020 г., която съгласно изискванията на чл. 12, ал. 4, изр. първо от Наредба № 48 е публикувана на интернет страницата на Дружеството - http://levinvest.com/, раздел «За инвеститорите», подраздел «Общо събрание на акционерите», годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г. и доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2020 г.
  2. Общото събрание на акционерите прие решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
  3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, с регистриран одитор Божидар Начев – рег. No
  4. Общото събрание на акционерите прие решение с печалбата, реализирана през 2020 г. в размер на 83 888,64 лева да бъде покрита част от непокритата загуба за предходни години.
  5. Общото събрание на акционерите прие решение за освобождаване от длъжност Мирослав Иванов Попхристов и Явор Маринов Спасов като членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените кандидати за членове на Съвета на директорите на дружеството.
  6. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на Лозана Любенова Славчова и Георги Веселинов Шаранков за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за одобрение кандидати. Общото събрание не определя възнаграждение на избраните за членове на СД на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

 

 

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:

Мирослав Попхристов

                                                                                 /Изпълнителен директор/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...