До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303  

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 15.10.2010 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно:
1. Общото събрание на акционерите освободи Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избра Красимир Парашкевов Пенчев и Петко Христов Добрински за нови членове на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с петгодишен мандат.
2. Общото събрание на акционерите преизбра Николай Илиев Начев за член на Съвета на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за нов петгодишен мандат.
3. Общото събрание на акционерите определи основно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определи дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнагражнедине на всеки член на Съвета на директорите на дружеството.
        


За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...