Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2011 г. в 11.00 часа, в гр. София,  бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ  в размер на 49 745.82 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 44 771,238 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 4 974,582 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД,  по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.

7. Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

8. Приемане на решения за промяна на адреса на управление на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6. Седалище то и адресът на управление на дружеството са : гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6.

9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.  

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – www.levinvest.com  за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.05.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, на основание на разпоредбата на чл. 43, ал.1 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено и изрично  и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице–акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.  

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице –пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.  

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Съветът на директорите  на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 29.03.2011 г. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, свикано за 16.05.2011 г. е 02.05.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...