Във връзка с проведеното на 31.05.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., както и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.
2. Общото събрание на акционерите прие решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ  в размер на 49 745.82 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 44 771,238 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 4 974,582 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД,  по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
3. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г. и избра дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. по препоръка на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
4. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
5. Общото събрание на акционерите прие представения доклад за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.
6. Общото събрание на акционерите прие решение новият адрес на управление на дружеството да бъде бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6. Седалище то и адресът на управление на дружеството са : гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6.
7. Общото събрание на акционерите прие решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.


За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...